Zagadnienia związane z Unią Europejską nie wszystkim są doskonale znane. Jakie są organy nadzorujące działanie tej organizacji? Ile krajów należy do Wspólnoty? Jakie są największe atrakcje tych państwa? Czy Norwegia jest w Unii Europejskiej? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdziesz w naszym artykule.


Wyjeżdżasz za granicę? Pamiętaj o tłumaczeniach.


Jak powstała Unia Europejska?

Unia Europejska w obecnym kształcie jest dosyć młodą organizacją. Powstała na mocy Traktatu z Maastricht, który został podpisany 7. lutego 1992 roku, a wszedł w życie 1. listopada 1993 roku. Ustanowienie tego dokumentu było wynikiem wieloletnich starań w obszarze integracji politycznej, gospodarczej i społecznej. Proces jednoczenia rozpoczął się krótko po II Wojnie Światowej, zaś pierwszą tego typu organizacją była Europejska Wspólnota Węgla i Stali, którą założyło 6 europejskich państw: Belgia, Francja, Holandia, Luksemburg, RFN i Włochy. EWWiS oficjalnie powstała już 9. maja 1950 roku.

Kolejne lata przyniosły stworzenie jeszcze dwóch organizacji: Europejska Wspólnota Gospodarcza, a także Europejska Wspólnota Energii Atomowej. Obie zaczęły funkcjonować na mocy traktatów rzymskich z 25. marca 1957 roku. Wszystkie organizacje od 1958 roku miały wspólne niektóre organy, zaś w kolejnych latach zwiększała się liczba ich członków. Nie wchodząc w szczegóły – zanim powstała Wspólnota w obecnym kształcie, systematycznie pogłębiano integrację europejską, aby proces sfinalizować w 1993 roku, powołując do życia Unię Europejską.

Ile państw należy do Unii Europejskiej?

Mając na uwadze proces kształtowania się Unii Europejskiej można przyjąć, że na samym początku było 6 państw założycielskich. Z biegiem czasu liczba ta nieustannie się powiększała, aż osiągnęła dzisiejszą liczbę 28 krajów. W sumie kolejne państwa dołączały w następującej kolejności:

 • 1957 rok – państwa założycielskie, tj. Belgia, Holandia, Luksemburg, Włochy, RFN i Francja;
 • 1973 rok – Dania, Irlandia i Wielka Brytania;
 • 1981 rok – Grecja;
 • 1986 rok – Hiszpania i Portugalia,
 • 1995 rok – Finlandia, Austria i Szwecja,
 • 2004 rok – Polska, Czechym, Cypr, Estonia, Litwa, Łotwa, Malta, Słowacja, Słowenia i Węgry,
 • 2007 rok – Bułgaria i Rumunia;
 • 2013 rok – Chorwacja.

Czy Norwegia jest w Unii Europejskiej?

Często zadawanym pytaniem jest “Czy Norwegia jest w Unii Europejskiej?” – użytkownicy wpisują to pytanie w Google średnio 260 razy miesięcznie. Jak wynika z wcześniejszych akapitów, Norwegia nie należy do UE. Jest za to członkiem Europejskiej Obszaru Gospodarczego i funkcjonuje w tzw. Układzie z Schengen. Z tego powodu każdy obywatel UE może przekroczyć granicę tego państwa bez posiadania paszportu.

Co więcej – w ramach EOG wymiana handlowa pomiędzy Norwegią, a innymi państwami UE, zachodzi w ramach wewnątrzwspólnotowego obrotu towarami i usługami. Z tego też powodu import i eksport do Norwegii nie jest objęty żadnymi szczególnymi przepisami celnymi. Przepływ towarów i usług jest swobodny, tak samo jak przepływ obywateli i możliwość podejmowania pracy nad fiordami.

Kandydaci do Unii Europejskiej i współpraca z EOG

Powyższe ułatwienia dotyczą również innych krajów należących do EOG, w tym Szwajcarii, Liechtensteinu oraz Islandii. Ten ostatni kraj jest jednocześnie jednym z 6 krajów, które oficjalnie uznano za kandydatów do Unii Europejskiej. Poza Islandią, taki status mają jeszcze: Albania, Serbia, Czarnogóra, Macedonia Północna, a także Turcja. Bycie kandydatem do Unii Europejskiej oznacza w praktyce, że państwa te rozpoczęły integrację europejską poprzez m.in. dostosowanie krajowego prawa do przepisów narzuconych przez Komisję Europejską i Parlament Europejski.

Jak poruszać się po UE, czyli co to jest Strefa Schengen

Nieco wyżej wspomnieliśmy o Układzie z Schengen, co nazywane jest również Strefą Schengen. Powstała ona już w 1995 roku i stanowi jeden z filarów integracji europejskiej. Dzięki temu układowi możesz przemieszczać się po większości krajach Unii Europejskiej mając przy sobie wyłącznie dowód osobisty. Korzyści jest jednak znacznie więcej, ponieważ masz prawo swobodnie mieszkać, uczyć się, pracować i spędzać emeryturę w każdym kraju, który należy do Strefy Schengen.

Gdzie można jechać bez paszportu?

Obecnie do Strefy Schengen należy 22 państwa Unii Europejskiej i są one następujące:

 1. Austria.
 2. Belgia.
 3. Czechy.
 4. Dania.
 5. Estonia.
 6. Finlandia.
 7. Francja.
 8. Grecja.
 9. Hiszpania.
 10. Holandia.
 11. Litwa.
 12. Luksemburg.
 13. Łotwa.
 14. Malta.
 15. Niemcy.
 16. Polska.
 17. Portugalia.
 18. Słowacja.
 19. Słowenia.
 20. Szwecja.
 21. Węgry.
 22. Włochy.

Dodatkowo do Strefy należą jeszcze 4 kraje, które nie są członkami UE, czyli: Norwegia, Szwajcaria, Islandia, a także Liechtenstein. Co ciekawe, do Strefy Schengen nie należą takie kraje, jak: Wielka Brytania i Irlandia. Stosują one jednak klauzulę opt-out, dzięki czemu granicę przekroczysz wyłącznie na podstawie dowodu osobistego. Bez paszportu pojedziesz również do innych państw UE, które nie są w Strefie Schengen, a są to: Cypr, Bułgaria, Rumunia i Chorwacja. Przekroczenie granic tych państw wymaga jednak przejścia przez kontrolę graniczną.


Praca w Unii Europejskiej – jakie tłumaczenia są potrzebne?

Swobodny przepływ i możliwość podejmowania pracy w ramach Strefy Schengen nie oznacza, że nie będziesz potrzebować żadnych tłumaczeń. Kwestia uznawania w krajach UE dokumentów np. wydanych w Polsce podlega osobnym regulacjom i aktom prawa międzynarodowego, np. Konwencji Haskiej. Na podstawie tego porozumienia możesz starać się o wydanie urzędowego poświadczenia dokumentu, czyli tzw. apostille. Uzyskanie tej klauzuli może okazać się niewystarczające w przypadku polskojęzycznych dokumentów. Zagraniczny urząd musi zrozumieć ich brzmienie, zatem warto postarać się o nadanie apostille również na tłumaczeniach przysięgłych dokumentów.

Kiedy będziesz potrzebować urzędowego poświadczenia? Dotyczy to przede wszystkim sytuacji, gdy starasz się o podjęcie pracy za granicą w zawodzie, przy którym będą wymagane określone certyfikaty. W wielu przypadkach wystarczy przedłożyć polskie uprawnienia wraz z nadanym apostille, aby zagraniczne urzędy je respektowały. Klauzuli tej nie wszędzie będziesz jednak potrzebować, ponieważ np. we Włoszech wystarczą wyłącznie tłumaczenia przysięgłe. Dlatego zanim podejmiesz pracę w regulowanym zawodzie za granicą, zorientuj się, czy na pewno będzie potrzebować apostille.

Jakie organy nadzorują Unię Europejską?

Warto mieć również świadomość, że fakt przynależności konkretnego państwa do Unii Europejskiej to nie tylko korzyści, ale także obowiązki. Przede wszystkim krajowe przepisy muszą być dostosowane do europejskiego prawa, które jest ustanawiane na trzech szczeblach:

 1. Parlament Europejski reprezentuje obywateli. Jego przedstawiciele są wybierani podczas powszechnych wyborów.
 2. Rada Unii Europejskiej reprezentuje rządy państw członkowskich. Przewodnictwo nad pracą tego organu podlega rotacji co 6 miesięcy i polega na prezydencji, którą obejmuje każdy kraj UE w swojej kadencji.
 3. Komisja Europejska, która reprezentuje interesy całej Unii Europejskiej. Składa się z komisarzy, po jednym z każdego kraju członkowskiego.

Co to jest Rada Europejska?

Osobnym organem jest Rada Europejska, której obecnie przewodniczy Donald Tusk. Do jej zadań należy określanie ogólnej polityki i kierunku rozwoju Unii Europejskiej, nie może jednak stanowić prawa. W jej skład wchodzą ponadto szefowie wszystkich państw członkowskich, zaś posiedzenia odbywają się przynajmniej dwa razy na pół roku i trwają kilka dni.

Jakie są jeszcze ważne organy Unii Europejskiej?

Poza wyżej wymienionymi organami, ważną rolę pełnią jeszcze dwie inne instytucje. Trybunał Sprawiedliwości stoi na straży stosowania europejskiego prawa. To do niego trafiają wszelkie skargi i zażalenia dotyczące łamania przepisów w danym kraju członkowskim. Istotną rolę pełni także Trybunał Obrachunkowy, który zajmuje się sprawowaniem nadzoru i kontroli nad finansowaniem działań Unii Europejskiej. Z kolei za samą politykę pieniężną odpowiada Europejski Bank Centralny i to od jego działań zależy m.in. stabilność cen na terenie Wspólnoty.

Co warto wiedzieć o Unii Europejskiej?

Fakt przynależności do Unii Europejskiej wiąże się z określonymi swobodami obywatelskimi oraz gospodarczymi. Są również obowiązki, których kraje członkowskie muszą przestrzegać, a do najważniejszych z nich należy dostosowanie prawa krajowego do dyrektyw Komisji Europejskiej oraz Parlamentu Europejskiego. Na straży ich przestrzegania stoi Trybunał Sprawiedliwości, zaś Trybunał Obrachunkowy dba o to, aby finansowanie działań Unii Europejskiej było przejrzyste i racjonalne.

Jednym z filarów integracji europejskiej jest również Strefa Schengen, dzięki której możesz poruszać się po UE bez obowiązku przechodzenia kontroli granicznej. Co więcej – dzięki temu układowi możesz podejmować pracę w dowolnym kraju członkowskim. W niektórych przypadkach będziesz musiał dysponować odpowiednimi tłumaczeniami, szczególnie podejmując pracę w zawodzie regulowanym lokalnymi przepisami prawa. Pomożemy Ci w tym – wystarczy, że skorzystasz z naszego wygodnego formularza i zlecisz nam tłumaczenie przysięgłe, również na język norweski.